E-Zone

E-Zone

Een E-zone, (de "e" staat voor "economische") is een stuk terrein of gebouw dat is aangewezen tot E-zone waar handelingen met goederen kunnen plaatsvinden en waar, of van waaruit, diensten kunnen worden verricht. Binnen deze zone gelden heel gunstige belastingfaciliteiten.
Er bestaan 2 soorten E-zones: Goederen E-zones en Diensten E-zones. Bedrijven die gevestigd zijn in de goederen E-zones zijn voornamelijk internationaal georiënteerde vennootschappen die de Nederlandse Antillen als doorvoerland gebruiken. De goederen ondergaan handelingen, waarna ze vervolgens worden doorgezonden naar voornamelijk (Latijns)Amerika. In de diensten E-zones treffen we hoofdzakelijk vennootschappen aan die diensten aanbieden via het internet. Het is van groot belang dat de diensten gericht zijn op het buitenland. Op zijn hoogst 25% van de omzet mag gegenereerd worden door transacties met inwoners van de Nederlandse Antillen. Bovendien is op de winst die met deze 25% omzet wordt gerealiseerd de winstbelastingfaciliteit van de E-zonewetgeving niet van toepassing. 


Belastingvoordelen van de E-zone


Bovenop de niet-fiscale voordelen is Curaçao aantrekkelijk voor E-zone bedrijven vanwege de belastingfaciliteiten. Winstbelasting
De winst van een onderneming die de E-zone status heeft verkregen en die is gevestigd in een E-zone wordt belast tegen slechts 2%. Dit is een erg laag tarief dat in vergelijking met bijvoorbeeld het Nederlandse vennootschapsbelastingtarief van 30% en het normale Antilliaanse winstbelastingtarief van 30%. Bovendien is het 2%-tarief gegarandeerd tot het jaar 2026. 
Invoerrechten en omzetbelasting
Voor de invoer van goederen geldt een vrijstelling van invoerrechten en accijnzen. Tevens geldt een vrijstelling voor omzetbelasting bij invoer van goederen. Voor een vennootschap die goederen invoert, en bijvoorbeeld opslaat in een E-zone en vervolgens weer doorvoert, is dit een belangrijke faciliteit. Dit geldt eveneens voor de op internet georiënteerde vennootschappen die voor grote bedragen computers of aan computers gerelateerde apparatuur invoeren. Leveringen van goederen en diensten van een E-zone vennootschap aan buitenlandse ondernemingen zijn eveneens vrijgesteld van omzetbelasting. 
Loonbelasting
Voor de werknemers van een E-zone vennootschap, kan de E-zone vennootschap aanspraak maken op specifieke loonbelastingfaciliteiten. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde expatriate-regeling. Dit is een regeling waarbij een aanzienlijk bedrag aan loonbelasting kan worden bespaard. 
Vestiging in de E-zone
In een E-zone kunnen zich alleen rechtspersonen vestigen met een in aandelen verdeeld kapitaal. Een ondernemer met een eenmanszaak zal zich er dus niet kunnen vestigen. Dienstverlenende ondernemers die zich bezighouden met trustwerkzaamheden (onder andere het voeren van de directie voor vennootschappen die gevestigd zijn in de Nederlandse Antillen), en dienstverlening van notarissen, advocaten, openbare accountants, fiscale adviseurs en aanverwante dienstverlening worden niet toegelaten in de E-zone. Bovendien mag de rechtspersoon zijn bedrijf slechts uitoefenen in de betreffende E-zone. Een wettelijk vereiste is dat de onderneming bij moet dragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse Antillen. Dit kan op diverse manieren. Enerzijds door bij te dragen aan de uitbouw van de Nederlandse Antillen als internationaal distributiecentrum van goederen of internationaal centrum van dienstverlening. Anderzijds door het stimuleren van de instroom van deviezen of door (in)directe bevordering van de werkgelegenheid. Een vennootschap die zich wil vestigen in een E-zone moet een verzoek indienen bij de overheidinstanties. Dit verzoek moet vergezeld gaan van diverse bijlagen. Zo moet een business case bijgevoegd worden, waaruit blijkt wat de vennootschap gaat doen en welke omzetverwachtingen er voor de eerste twee jaren is. U kunt zich uiteraard laten bijstaan door een adviseur voor een soepel verloop van de procedure. 

Solar Asset Management geeft geen juridische of fiscale adviezen. Bovenstaande tekst is uitsluitend bedoeld ter informatie. De infomatie is afkomstig van betrouwbare bron, echter Lunar Asset Management geeft geen garanties over de juistheid en volledigheid.

 

Nieuws

Nieuwsarchief

© 2008 - 2020 All Rights Reserved. Solar Asset Management